Jun 17, 2009

Moth Wings((
این به کیفر باد!
با کجی آورده هاشان شوم
که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز می گردید
و از آن خاموش می آمد چراغ خلق.
))
((آمین!))

Tape-Moth Wings

Jun 1, 2009

Blue In Greenهنگام رسیده بود ، ما در این
کمتر شکی نمی توانستیم
آمد روزی که نیک دانستند
آفاق این را و نیک دانستیم
هنگام رسیده بود ، می گفتند
هنگام رسیده است ؛


Blue in Green-Miles Davis