Jan 11, 2009

I Can't Surviveدارم نزدیک می شم به وقت دفاع پروژم.
دارم از داغونی مفرط در میام.
دارم می فهمم تازه،که یلگی چه لذتی داشته و نمی دونستم.
ولی یه وقتهایی که این موزیکو گوش میدادم واقعا فکر می کردم I cant survive.
یه چیزایی هم پیش اومده که یه دفعه خیلی خوشحالم کرده.
خلاصه تو این مقطع از زندگیم خیلی شادم.I Can't Survive-Jimmy Johnson